Algemene voorwaarden

Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten is een maatschap naar burgerlijk recht. Een lijst van vennoten zal desgewenst ter beschikking worden gesteld.

 

 1. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door of namens de maatschap is aanvaard. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten, hetzij aan individu­ele kantoorgenoten gegeven, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens de maatschap. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepas­sing. Iedere opdracht aan de aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verbonden advocaten, wordt geacht aan de maatschap te zijn verleend.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de maat­schap Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten aanvaarde opdrachten, met inbegrip van aanvullende alsook vervolgop­drach­ten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten is beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval de gesloten beroepsaan­sprakelijkheidsverzeke­ring(en) aanspraak geeft (geven), welk bedrag dient te worden vermeerderd met het per geval uit de betreffende verzekering voortvloei­ende eigen risico.
 4. Bij het inschakelen van derden, zal Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten steeds de nodige zorgvul­dig­heid in acht nemen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voort­vloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtge­ver verricht, behou­dens opzet of grove schuld aan de zijde van Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten.
 6. Benevens Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten, kunnen alle personen die bij de uitvoe­ring van enige opdracht van de opdrachtgever zijn inge­schakeld, zich op deze algemene voorwaar­den beroepen.
 7. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het honora­rium, vermeer­derd met verschotten, algemene niet gespecificeerde kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd. Verrichte werkzaamhe­den kunnen tussentijds in rekening worden gebracht.
 8. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten heeft met de opdrachtgever het uurtarief of een vast overeengekomen bedrag afgespro­ken, op basis waarvan de werkzaamheden worden verricht.
 9. De maatschap is gerechtigd om de bij de opdracht overeengekomen uurtarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 10. De maatschap is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen.
 11. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie.
 12. Indien voor de cliënt een toevoeging is aangevraagd en deze toevoe­ging onder opleg­ging van een eigen bijdra­ge door de Raad voor Rechtsbij­stand wordt afgegeven, dient deze eigen bijdrage even­eens te worden voldaan binnen veertien dagen nadat deze door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
 13. Bij gebreke van een tijdige betaling van haar declaratie(s), is Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, evenals de buitengerechtelijke incasso­kosten. Voorts is Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten in geval van niet tijdige betaling door de opdrachtge­ver gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten en/of op te zeggen, onverminderd haar recht om tot gerechte­lijke invordering van het openstaande bedrag over te gaan.
 14. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten is onderwor­pen aan Nederlands Recht.
 15. Geschillen zullen worden beslecht door de rechtbank Limburg.