Incassovoorwaarden

Incassovoorwaarden Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten

 1. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten neemt uw openstaande, onbetwiste debiteuren (incasso’s) op basis van “no cure no pay” in behandeling. De opdrachtgever betaalt in de buitengerechtelijke fase alleen een incassoprovisie aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten voor zover de vordering van de opdrachtgever na het verzenden van de eerste sommatiebrief door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten of de opdrachtgever wordt geïnd.
 2. De verschuldigde incassoprovisie bestaat uit een bepaald percentage van het geïncasseerde bedrag (hoofdsom + rente) op basis van de volgende staffel:
  – 15% over de eerste € 2.500,-
  – 10% over de volgende € 2.500,-
  – 5% over de volgende € 5.000,-
  – 1% over de volgende € 190.000,-
  – 0,5 over de volgende € 800.000,-
 3. De onder punt 2 genoemde provisie wordt door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten als incassokosten in rekening gebracht bij de debiteur van de opdrachtgever en voor zover dat in alle redelijkheid van Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verlangd kan worden door haar bij de debiteur geïnd, hetgeen onverlet laat dat de opdrachtgever de onder punt 2 genoemde incassoprovisie aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verschuldigd is, ook indien deze kosten niet door de debiteur worden voldaan. Indien de opdrachtgever met de debiteur een afwijkende hogere staffel is overeengekomen dan is de opdrachtgever deze provisie aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verschuldigd.
 4. Indien de vordering word betwist en er al dan niet in rechte inhoudelijke werkzaamheden voor de opdrachtgever dienen te worden verricht, zal het honorarium bestaan uit een vergoeding op basis van de besteedde tijd tegen het met de opdrachtgever overeengekomen uurtarief. De opdrachtgever is dit honorarium pas verschuldigd nadat Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten daarover met hem afspraken heeft gemaakt.
 5. Indien de vordering niet wordt betwist en betaling uitblijft zal Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten een procedure aanhangig maken bij de daartoe bevoegde rechter teneinde in het bezit te komen van een voor beslaglegging noodzakelijke executoriale titel (een vonnis) tegen een vast honorarium. Indien de vordering inclusief verschuldigde rente niet meer dan € 5.000,00 bedraagt, zal dit honorarium 10% van het te vorderen bedrag bedragen. Over het meerdere zal 5% verschuldigd zijn, zulks met een maximum van in totaal € 1.000,00. Wordt in de gerechtelijke procedure alsnog verweer gevoerd tegen de vordering dan geldt het bepaalde in artikel 4.
  6. Indien Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten in overleg met haar opdrachtgever overgaat tot het bij de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch en / of te Roermond, indienen van een faillissementsverzoek ten laste van de debiteur is de opdrachtgever aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten eveneens het onder punt 5 genoemde honorarium verschuldigd, zulks te vermeerderen met de onder punt 2 genoemde incassoprovisie indien het indienen van een faillissementsverzoek tot betaling van enig bedrag leidt.
 6. Externe kosten, waaronder kosten van uittreksels, deurwaarderskosten en legeskosten komen altijd voor rekening van de opdrachtgever. Indien Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten namens de opdrachtgever een debiteur in rechte betrekt is de opdrachtgever bij wege van voorschot de daarmede gepaard gaande externe kosten en het verschuldigde honorarium, als bedoeld in artikel 5 aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verschuldigd.
 7. Indien de debiteur rechtstreeks aan de opdrachtgever een betaling verricht, nadat de incasso-opdracht aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten is verstrekt en laatstgenoemde de eerste sommatiebrief heeft verzonden, is de opdrachtgever over deze betaling eveneens de incassoprovisie aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verschuldigd.
 8. Een door de debiteur of een derde aan de opdrachtgever geleverde prestatie ter voldoening van de aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten uit handen gegeven vordering en / of (gedeeltelijke) creditering van de vordering wordt met een betaling gelijk gesteld.
  10. De opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het door hem aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verschuldigde honorarium en de verschuldigde kosten door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten worden verrekend met de geïncasseerde, aan de opdrachtgever uit te betalen gelden.
 9. De door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten geïncasseerde bedragen ten behoeve van de opdrachtgever worden uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst met de opdrachtgever afgerekend en overgeboekt naar een door de opdrachtgever op te geven bank- of girorekeningnummer.
 10. Indien de opdrachtgever een betaling en / of reactie van de debiteur ontvangt naar aanleiding van de door Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verrichte incassowerkzaamheden informeert de opdrachtgever Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten onverwijld.
 11. De opdrachtgever ontvangt, nadat deze een incasso-opdracht aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten heeft verstrekt, een gebruikersnaam en wachtwoord voor “Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten Incasso” waardoor de opdrachtgever de mogelijkheid heeft om 7 dagen per week en 24 uur per dag online de status van zijn vordering te bekijken. Daarnaast informeert Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten de opdrachtgever over het verloop van het incassotraject door hem afschriften van de inhoudelijk van belang zijnde correspondentie te verstrekken.
 12. Ter uitsluitende beoordeling van Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten wordt het incassotraject als afgerond beschouwd.
 13. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten heeft het recht een incasso-opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 14. Incasso-opdrachten worden door de opdrachtgever aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verstrekt onder overlegging van een factuuroverzicht, een afschrift van de openstaande facturen en een afschrift van de eventueel met de debiteur uitgewisselde correspondentie. Deze stukken worden per fax, per post of digitaal aan Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verstrekt.