Ondernemer

Het dienen van het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) van juridisch advies is een van onze speerpunten. Schoffelen en Van der Leeuw Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van het handels- en ondernemingsrecht, faillissementsrecht, financiering en zekerheden (hypotheekrecht, pandrecht, borgtocht), arbeidsrecht, verzekeringsrecht en incassorecht. Tijdens een eerste vrijblijvend gesprek beoordelen wij uw casus op de juridische haalbaarheid en adviseren wij u graag over de kosten verbonden aan onze dienstverlening.

Handelsrecht

Als ondernemer sluit u bijna dagelijks overeenkomsten. Die overeenkomsten brengen zowel voor u als voor de ander rechten en plichten met zich mee. Voor veel overeenkomsten heeft de wetgever aparte regels vastgesteld, onder andere voor de overeenkomst van opdracht, aanneming van werk, de freelance-overeenkomst, uitzendovereenkomst, detacheringsovereenkomst en de franchiseovereenkomst. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten toetst (concept) overeenkomsten aan juridische vereisten en beoordeelt of er geen zaken ontbreken. Daarnaast adviseert Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten in het opstellen van contracten. Deugdelijke afspraken en controle vooraf kan veel problemen achteraf voorkomen.

Bedrijven en instellingen maken veelvuldig gebruik van algemene voorwaarden. Ons rechtssysteem kent uitgebreide regelgeving over algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan. Het opstellen van algemene voorwaarden is specialistisch werk. Het is daarom aan te bevelen de algemene voorwaarden te laten opstellen en beoordelen door een advocaat en dit regelmatig te herhalen.

Komt uw contractspartij zijn verplichtingen niet na, dan komt de vraag op: wie is aansprakelijk en wie betaalt de rekening? Mag de nakoming van verplichtingen worden opgeschort, kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden en is er aanspraak op schadevergoeding? In contracten en algemene voorwaarden is het zaak om aansprakelijkheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken of zelfs uit te sluiten, zodat de continuïteit van uw onderneming geen gevaar loopt.

Ondernemingsrecht

Aansprakelijkheid in uw privé vermogen wilt u zoveel mogelijk voorkomen. Met de rechtsvorm van uw onderneming bepaalt u al in grote mate in hoeverre u privé aansprakelijk bent, indien zich financiële risico’s en aansprakelijkheden verwezenlijken. Veel voorkomende rechtsvormen zijn de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) de naamloze vennootschap (NV), de vennootschap onder firma (VOF) en de maatschap. Daarnaast wordt in bepaalde gevallen gekozen voor de stichting of de commanditaire vennootschap (CV). Indien uw onderneming gefinancierd wordt door een externe partij (bijvoorbeeld de bank), kunt u de voordelen van de door u gekozen rechtsvorm weer tenietdoen, doordat u zich in privé borg stelt, in privé zekerheden (pandrecht, hypotheekrecht of borgtocht) verstrekt aan de financier, of zich privé als hoofdelijk schuldenaar verbindt jegens de financier. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten adviseert in deze ondernemingsrechtelijke aangelegenheden alsmede op het gebied van financiering en zekerheden.

Faillissement/ surseance van betaling/ WSNP

Enerzijds is het mogelijk dat u als ondernemer (tijdelijk) in ernstige financiële moeilijkheden terechtkomt. Er ontstaat onrust onder het personeel, de fiscus dringt aan op betaling en de bank eist dat het krediet op korte termijn wordt aangezuiverd. Is een faillissement nog af te wenden of kan het bedrijf, of een deel daarvan nog worden gered? Komt u in aanmerking voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)? Dient u betalingsonmacht te melden bij de belastingdienst en het pensioenfonds en hoe zit het met persoonlijke aansprakelijkheid waarover zo vaak wordt gesproken?

Anderzijds is het mogelijk dat een van uw klanten op de rand van faillissement staat. Het is dan zaak om de financiële risico’s tot een minimum te beperken en de verdere levering van diensten of goederen aan strikte voorwaarden te verbinden. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten begeleidt u in zaken als het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het uitoefenen van retentierecht, of het beroepen op het recht van reclame, waardoor u alsnog uw eigendommen kunt terughalen en/of een vergoeding voor geleverde diensten of goederen kunt ontvangen. Is uw klant reeds in staat van faillissement verklaard, dan is het zaak om uw zekerheidsrechten als pand en hypotheek voortvarend af te wikkelen en uw eigendommen zo spoedig mogelijk terug te halen.

Hoofdregel is dat een faillissement geen wijziging brengt in lopende overeenkomsten. U wilt echter niet gehouden zijn tot enige prestatie jegens een failliete contractspartij, zonder dat daar iets tegenover staat. U doet er verstandig aan om standaard een beëindigingsclausule in geval van faillissement op te nemen in uw overeenkomsten. Voorts lijdt u mogelijk behoorlijk schade doordat de failliete contractspartij zijn verplichtingen niet meer nakomt. Een standaard schadefixerend beding in uw overeenkomsten voorkomt discussie achteraf over de aansprakelijkheid voor, en de hoogte van de schade.

Het faillissementsrecht biedt ook kansen. Uit failliete boedels zijn vaak klantenbestanden, telefoon- en faxnummers, inventaris, machines en rollend materieel tegen aantrekkelijke tarieven beschikbaar ter overname. Tenslotte is het faillissementsrecht een beproefd incassomiddel om niet betalende debiteuren te bewegen tot betaling.

Incasso

Het incasseren van vorderingen verlangt maatwerk, snelheid van handelen en deskundigheid. Heeft u het helemaal gehad met een dubieuze debiteur en is het nu tijd voor maatregelen? Op verzoek verstrekken wij u een exemplaar van onze incassovoorwaarden.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de behandeling van uw vordering te bespreken. Wij gaan nog dezelfde dag voor u aan de slag.

 

Heeft u vragen over een of meerdere bovenstaande juridische vraagstukken, neem dan contact met ons op voor een gratis intakegesprek of maak gebruik van het gratis inloopspreekuur op dinsdag en donderdagavond tussen 17.00 uur en 19.00 uur (na afspraak). Indien gewenst bezoeken wij u ook graag op locatie.

T. 0475 – 769 190