Verdachte

Voor alle soorten strafzaken en in alle fasen van het strafproces kunt u bij ons terecht. Wordt u ervan verdacht een strafbaar feit te hebben begaan?  Of het nu gaat om overtreding van de Opiumwet, het bezit van verboden wapens (Wet Wapens en Munitie), het plegen van geweld of rijden onder invloed van drank of drugs; Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten staat u direct bij met raad en daad!

Wanneer u te maken krijgt met politie of justitie is dat vaak ingrijpend. Er komt ontzettend veel op u af. Wij staan voor u klaar bij alles wat op uw weg komt. Bel ons vrijblijvend voor een afspraak.

U wordt aangehouden en u bent verdachte; wat is uw positie?

Indien Justitie het vermoeden heeft dat u een strafbaar feit heeft begaan, kunt u door de politie worden aangehouden en voor verhoor worden overgebracht naar het dichtstbijzijnde politiebureau. De politie is verplicht u te wijzen op uw rechten. Het is verstandig om u te beroepen op uw zwijgrecht en dat u om uw advocaat verzoekt. U heeft namelijk het recht om eerst met een advocaat te spreken voordat u wordt verhoord door de politie. Doe geen afstand van dit recht; pas nadat u met uw advocaat heeft gesproken, kunt u bepalen welke proceshouding u inneemt.

Indien u bij voorkeur verzoekt om een advocaat, is de politie vanaf dat moment verplicht om  deze op te roepen voordat enig verhoor zal plaatsvinden of verdergaat. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten neemt deel aan de zogenoemde piketdienstregeling en is 24/7 voor u bereikbaar.

Na voor de (hulp)officier van justitie te zijn geleid, kunt u door de politie maximaal 6 uur worden opgehouden voor verhoor. Hier tellen de nachtelijke uren – tussen 00.00 uur en 09.00 uur – niet in mee. Daarna kunt u – slechts indien het onderzoek dit rechtvaardigt – drie dagen in verzekering worden gesteld. De termijn van drie dagen kan drie dagen verlengd worden. Wel dient u binnen drie dagen en 15 uur sedert het moment van aanhouding, voor een rechter te zijn geleid, de rechter-commissaris. Deze toetst de rechtmatigheid van de inverzekeringstelling en – indien gevorderd door de officier van justitie –  beslist deze rechter of u voor 14 dagen in bewaring wordt gesteld. In een dergelijk geval, wordt u overgebracht naar een Huis van Bewaring.

Indien de officier van justitie het noodzakelijk acht, kan hij de rechtbank verzoeken om gevangenhouding. De gevangenhouding kan maximaal 90 dagen bedragen.

Indien u een der bovenstaande dwangmiddelen aan den lijve ondervindt, biedt Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten u juridische bijstand en advies.

Opiumwet

De Opiumwet werd begin 20e eeuw in het leven geroepen in de strijd tegen het opiummisbruik . Op initiatief van de Verenigde Staten werd in Nederland een opiumconferentie gehouden die in 1912 leidde tot een opiumverdrag. In het verdrag stond dat landen het gebruik van drugs moesten beperken tot medische, diergeneeskundige en wetenschappelijke doelen. Het gebruik om redenen van genot of roes moest worden tegengegaan.

Nederland ondertekende dit verdrag in 1914 waardoor de basis werd gelegd voor de Nederlandse Opiumwet. In 1919 kwam vervolgens de Opiumwet tot stand, waarna deze vervolgens in 1928 werd vervangen door de huidige (al wordt deze telkenmale gewijzigd). In de beginjaren van de Opiumwet,  richtte deze wet zich vooral op het tegengaan van smokkel en productie van drugs.

In de Opiumwet wordt gewerkt met twee lijsten drugs. Op lijst 1 staan drugs met een – zogenoemd -onaanvaardbaar risico. Hieronder worden de drugs als cocaïne, amfetamine, XTC, heroïne en LSD verstaan en sedert een aantal jaren is GHB ook toegevoegd aan lijst I. Op lijst 2 staat de hennepplant en de drug qat.

De wet maakt een onderscheid in verschillende handelingen die strafbaar zijn, waaronder het bezit, de bereiding/productie of verkoop alsmede de export van drugs.  Het gebruik van drugs op zichzelf bezien is niet strafbaar. Daartegenover staat dat het bezit van drugs wel strafbaar is.

Strafbare handelingen moeten door de politie worden opgespoord en door justitie worden bestraft. Het college van procureurs-generaal vaardigt richtlijnen uit. In deze richtlijnen staat beschreven aan welke strafbare feiten de politie de meeste aandacht moet geven en welke straf vervolgens door de officier van justitie ter terechtzitting dient te worden geëist. Hierbij wordt opgemerkt dat dit slechts wordt geëist (de strafbeschikking daargelaten); de rechter bepaalt de uiteindelijke soort en hoogte van de straf.

Van belang hierbij is het in het Nederlandse strafrecht opgenomen opportuniteitsbeginsel. Het opportuniteitsbeginsel houdt in dat afgezien kan worden van vervolging en straf, als daarmee een hoger belang (bijvoorbeeld volksgezondheid) gediend wordt.

Handel in harddrugs moet volgens de richtlijnen de meeste aandacht krijgen en wordt het strengst bestraft, daarna volgt handel in softdrugs. Bezit voor eigen gebruik van zowel harddrugs en softdrugs hoeft volgens de richtlijnen in het geheel niet opgespoord en bestraft te worden. Voor hasj en wiet is dit 5 gram, voor XTC 1 pil en voor cocaïne/amfetamine een halve gram. Treft de politie een dergelijke hoeveelheid aan dan is de politie wel bevoegd tot inbeslagneming, echter hoeft geen boete of vervolging te volgen.

Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten verleent reeds jaren rechtsbijstand bij overtredingen op grond van de Opiumwet. Wordt u aangemerkt als verdachte in een hennep gerelateerde kwestie (hennepkwekerij/hennepknipperij /bezit van hennep) of verdacht van het vervoeren, bezitten of produceren van harddrugs? Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten biedt u reeds vanaf het moment van verdenking advies en rechtsbijstand.

Verkeersstrafrecht

Onder het verkeersstrafrecht worden feiten verstaan die strafbaar zijn gesteld in het verkeer, bijvoorbeeld het besturen van een motorvoertuig onder invloed van alcohol, het plegen van een ernstige snelheidsovertreding of het veroorzaken van een verkeersongeval met ernstige gevolgen zoals zwaar lichamelijk letsel, of zelfs de dood.

Het OM kan uw rijbewijs invorderen en u kunt worden gedagvaard door het OM. Daarnaast kan het CBR uw rijbewijs ongeldig verklaren. Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten kan u bijstaan als u ervan wordt verdacht een strafbaar feit in het verkeer begaan te hebben. Wacht niet totdat uw rijbewijs is ingevorderd of ongeldig is verklaard, maar neem direct contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Strafrechtelijke afdoening

De strafrechtelijke afdoening vindt plaats in meerdere vormen, bijvoorbeeld door middel van een sepot (al dan niet met voorwaarden waaraan u zich moet houden), een transactie (de officier van justitie stelt een aantal voorwaarden waaraan u zich moet houden), een transactie (de officier van justitie stelt een aantal voorwaarden ter voorkoming van strafvervolging, bijvoorbeeld het betalen van een geldbedrag of het verrichten van onbetaalde arbeid) of er vindt een strafzitting bij de rechter plaats. Bij het bepalen van de strafmaat gelden richtlijnen en er dient rekening gehouden te worden met uw persoonlijke omstandigheden.

Komt  u in aanraking met politie of justitie,  dan staat Schoffelen & Van der Leeuw Advocaten 24/7 voor u klaar om uw belangen te behartigen en gedegen rechtsbijstand te bieden. In nauw overleg,  bepalen wij tezamen uw verdediging- c.q. verweerstrategie.

Tijdens kantooruren zijn wij bereikbaar via  0475 – 769 190 en 24/7 via  06-44 222 902 (Joost Schoffelen).